Privacyverklaring Stichting Komt het Zien!

Stichting Komt het Zien! geeft op de website www.komthetzien.nl informatie over haar activiteiten. Bezoekt u onze website dan verwerkt Stichting Komt het Zien! uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij ermee doen.

Soort gegevens
Stichting Komt het Zien! registreert via deze website IP-adressen, de tijdstippen van opvraging en gegevens die browsers van bezoekers meesturen voor statistische analyses van bezoek aan de website.

Voorts worden, als u contact opneemt via het donatieformulier, uw NAW-gegevens, e-mailadres en IBAN gevraagd.

Bij het aanvragen van de nieuwsbrief wordt het opgegeven mailadres enkel gebruikt voor het toezenden van de digitale nieuwsbrief. De gegevens blijven op de mailinglist staan tot wederopzegging. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de link in de nieuwsbrief. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op.

Beveiliging van gegevens
De website is voorzien van een SSL-certificaat. Dankzij deze beveiligde verbinding wordt alle dataverkeer van en naar de website versleuteld verzonden.

Stichting Komt het Zien! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@komthetzien.nl

Doel van de verwerking
Wij gebruiken IP-adressen voor drie doeleinden:

  1. Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht. Wij gebruiken hiervoor het statistiekenprogramma AW-Stats. De IP-adressen zijn hierbinnen geanonimiseerd.
  2. Om eventuele storingen op te kunnen lossen.
  3. Om onze website veilig en bereikbaar te houden.

De gegevens die u eventueel verstrekt via het contactformulier worden niet opgeslagen op de server van de website, doch aan ons doorgemaild. Deze persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan ons verstrekt en kunnen, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt worden in het kader van onze bedrijfsvoering.

Bewaartermijnen
De IP-adressen worden opgeslagen in zogenaamde logfiles. Deze files worden 90 dagen op de webserver bewaard, zodat ze gebruikt kunnen worden in geval er zich een storing voordoet.

Via invulformulieren op de site verzamelen wij niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Privacymaatregelen
De webserver, waar de IP-adressen staan opgeslagen is voor niemand bereikbaar behalve onze webhosting-partij. Deze zal deze gegevens uitsluitend en alleen inzien wanneer er een storing is, die op geen enkele andere manier op te lossen is.

Verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen
Stichting Komt het Zien! deelt gegevens die onderdeel zijn van de bezoekersstatistieken alleen in geval van ernstige storingen. Stichting Komt het Zien! verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Onze website gebruikt de Google AdWords remarketing service om te adverteren op websites van derden (inclusief Google) gericht op gebruikers die onze website eerder hebben bezocht. Dat kan betekenen dat we adverteren gericht op mensen die onze site hebben bezocht, maar verder niks op onze site hebben gedaan, zoals het invullen van een contactformulier op onze website. Dit adverteren kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina, of een website in het Google Display Netwerk. Derden, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te laten zien op basis van de eerdere activiteit op onze website. Uiteraard zullen alle gegevens die op deze manier verzameld worden, worden gebruikt volgens ons Privacybeleid en het Privacybeleid van Google. U kunt uw instellingen van hoe Google adverteert wijzigen op de Google Advertentie-instellingen pagina. Als u dit wilt kunt u zich ook volledig afmelden voor 'op interesses gebaseerde advertenties' op Google.com of door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen.

Cookies social media
Op deze site kunnen movie-spelers zijn ingebed waarbij de filmpjes van YouTube of Vimeo komen. Het plaatsen van een movie werkt door middel van stukjes code die van de respectievelijke social media dienstverleners zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Stichting Komt het Zien! heeft daar geen invloed op.

Lees de privacyverklaringen van Google/YouTube en Vimeo (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk door ons geanonimiseerd, maar wordt overgebracht naar de betreffende social media dienstverlener, en kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten of buiten de EU.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@komthetzien.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Komt het Zien! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Stichting Komt het Zien! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden doorgevoerd op deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bedrijfsgegevens
Stichting Komt het Zien!, zie voor KvK en adresgegevens de footer van deze website of onze contactpagina.